สถานทูตอังกฤษได้มีข้อกำหนดสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ (UK) เป็นเวลานานเกิน 6 เดือน นอกจากเตรียมตัวเรื่องวีซ่า ที่พัก มหาวิทยาลัยแล้ว อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องทำคือ การตรวจหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis – TB) ที่สำนักงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ถึงแม้ว่าเราจะสุขภาพปกติดีก็ต้องตรวจเนื่องจากเป็นหลักฐานในการยืนยันความมีสุขภาพดีของเรานั่นเองค่ะ โดยหลังจากที่เข้ารับการตรวจแล้ว หากไม่พบเชื้อวัณโรค ก็จะได้รับเอกสารรับรอง ซึ่งมีอายุ 6 เดือน และเอกสารนี้ น้องๆ ต้องใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่าด้วย

ก่อนทำการไปตรวจหาเชื้อ ต้องทำการนัดหมายไปที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ก่อน โดยสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp  เพื่อรับเอกสาร แล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้

  • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ที่อยู่ที่จะไปพักในสหราชอาณาจักร (สำหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ แจ้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
  • ใบสูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ชุดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
  • ค่าธรรมเนียมประมาณ 3,800 บาท

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

  • ต้องมีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุดของผู้ปกครอง
  • ใบสูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ชุดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์

  • ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์

สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
เวลาเปิดทำการ :  จันทร์–ศุกร์  เวลา 8.00 น.–17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 ถนนสีลม อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ตรงข้าม CP Tower) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3
Tel: 02–234 7950–5
Fax: 02–234 7956
Email: bkk.tbdp.uk@iom.int